Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

 • Strona główna
 • Rejestr zmian
 • Mapa serwisu
 • Szukaj
 • Kontakt
drukuj

Przetargi

Przetarg Nieograniczony Usługi doradztwa dla uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców usług doradztwa dla uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”, realizowanego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 329 78 42, faks 68 329 78 40.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.region.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradztwa dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu, numer sprawy: ARR/RIF/KZ/KSz/94/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wybór doradców zawodowych, doradców biznesowych oraz ekspertów zewnętrznych z zakresu prawa, kadr i finansów oraz marketingu dla potrzeb projektu Dodaj pieniądze do pomysłu. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, mieszkańców woj. lubuskiego, którzy w dniu rekrutacji i w okresie 12 miesięcy poprzedzających rekrutację nie prowadzili działalności gospodarczej. W ramach projektu co najmniej 56 osób skorzysta z kompleksowego wsparcia merytorycznego i finansowego na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór uczestników prowadzony będzie w sposób ciągły w biurach projektu w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Zainteresowani będą kierowani do doradcy zawodowego, który oceni predyspozycje personalne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokona analizy pomysłów i preferencji zawodowych i na tej podstawie sporządzi opinię o kandydacie. Wybrane osoby korzystać będą z doradztwa trenerów biznesowych, którzy pomogą dokonać oceny ryzyka i przygotować wniosek o pożyczkę. Osoby, które otrzymają pożyczkę, będą miały możliwość skorzystania przez okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej z bezpłatnego doradztwa biznesowego oraz z usług ekspertów w zakresie prawa, kadr i księgowości oraz marketingu. Przewiduje się, że w projekcie weźmie udział 100 osób, z których wybranych zostanie 75 osób ubiegających się o udzielenie pożyczki. Umowy pożyczki podpisane zostaną z grupą co najmniej 56 osób..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na udziale w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej o tematyce związanej z rozwojem przedsiębiorczości (dotyczy zadań I-VII).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoba przewidziana do realizacji zamówienia: a) posiada doświadczenie w zakresie usług grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, polegające na przeprowadzeniu minimum 130 godzin konsultacji grupowych lub indywidualnych, w tym co najmniej 80 godzin doradztwa lub poradnictwa zawodowego w projektach unijnych, oraz posiada kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa zawodowego, to jest wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku doradztwo zawodowe/ poradnictwo zawodowe bądź na kierunku psychologia/ pedagogika i licencja doradcy zawodowego (dotyczy zadania I i II), b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie obsługi kredytowej lub pożyczkowej podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie oceny wniosków i biznesplanów, analizy ekonomiczno - finansowej, monitoringu spłat pożyczek lub kredytów, a ponadto posiada wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie i marketing, ekonomia lub ukończone studia podyplomowe na ww. kierunku (dotyczy zadania III i IV), c) posiada wpis na listę radców prawnych i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (dotyczy zadania V), d) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi kadrowo - księgowej podmiotów gospodarczych, w tym co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu indywidualnych usług doradczych dla podmiotów gospodarczych w zakresie kadr i księgowości, a ponadto posiada wykształcenie wyższe na kierunku finanse lub ekonomia albo ukończone studia podyplomowe z tych kierunków (dotyczy zadania VI), e) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z PR, marketingiem i reklamą (współpraca z mediami, organizowanie i prowadzenie kampanii medialnych, opracowywanie projektów i materiałów reklamowych, znajomość narzędzi graficznych, obsługa portali internetowych i redagowanie treści stron, stosowanie narzędzi budowy długotrwałych relacji z klientami), w tym co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu indywidualnych usług doradczych w zakresie PR, marketingu i reklamy, a ponadto posiada wykształcenie wyższe na kierunku: marketing, public relations, dziennikarstwo, nauki społeczne lub polityczne albo ukończone studia podyplomowe na ww. kierunkach (dotyczy zadania VII).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.region.zgora.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra - Kancelaria Zarządu ARR S.A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie podlega dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu - subregion gorzowski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania: a) przeprowadzenie badania psychologicznego uczestników projektu (50 osób), określających predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przeprowadzenie oceny potencjału, pomysłów i preferencji zawodowych uczestników; b) sporządzanie opinii zawierających interpretację wyników przeprowadzonych badań psychologicznych; c) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu Dodaj pieniądze do pomysłu: miesięczna karta czasu pracy, opinie doradcy zawodowego. 2) Forma przeprowadzenia zadania: wywiad indywidualny, testy psychologiczne itp. 3) Liczba doradców zawodowych uczestniczących w realizacji zadania: 1 osoba. 4) Miejsce realizacji zadania: Gorzów Wlkp. i subregion gorzowski obejmujący teren dawnego woj. gorzowskiego. Usługa będzie realizowana po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kandydatem terminu spotkania. Spotkania z doradcami odbywać się będą w biurze projektu w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1. W wyjątkowych wypadkach usługa doradcza może zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania uczestnika projektu - dotyczy sytuacji, gdy: a) uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, b) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi. W powyższych sytuacjach wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania uczestnika. Koszty przejazdów związanych z realizacją usług pokrywa Wykonawca. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 6a do SIWZ. 5) Czas realizacji 1 usługi doradczej (w przeliczeniu na 1 osobę): 1 godzina zegarowa. 6) Zakres zadania: łączny wymiar usług doradztwa zawodowego dla zadania I wynosi 50 godzin. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany liczby godzin w zależności od wyników naboru uczestników projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu - subregion zielonogórski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania: a) przeprowadzenie badania psychologicznego uczestników projektu (50 osób), określających predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przeprowadzenie oceny potencjału, pomysłów i preferencji zawodowych uczestników; b) sporządzanie opinii zawierających interpretację wyników przeprowadzonych badań psychologicznych; c) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu Dodaj pieniądze do pomysłu: miesięczna karta czasu pracy, opinie doradcy zawodowego. 2) Forma przeprowadzenia zadania: wywiad indywidualny, testy psychologiczne itp. 3) Liczba doradców zawodowych uczestniczących w realizacji zadania: 1 osoba. 4) Miejsce realizacji zadania: Zielona Góra i subregion zielonogórski obejmujący dawne woj. zielonogórskie. Usługa będzie realizowana po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kandydatem terminu spotkania. Spotkania z doradcami odbywać się będą w biurze projektu w Zielonej Górze ul. Chopina 14. W wyjątkowych wypadkach usługa doradcza może zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania uczestnika projektu - dotyczy sytuacji, gdy: c) uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, d) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi. W powyższych sytuacjach wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania uczestnika. Koszty przejazdów związanych z realizacją usług pokrywa Wykonawca. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 6a do SIWZ. 5) Czas realizacji 1 usługi doradczej (w przeliczeniu na 1 osobę): 1 godzina zegarowa. 6) Zakres zadania: łączny wymiar usług doradztwa zawodowego dla zadania II wynosi 50 godzin. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany liczby godzin w zależności od wyników naboru uczestników projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi doradztwa biznesowego dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu - subregion gorzowski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania: a) świadczenie usług doradztwa biznesowego na rzecz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą (37 osób) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia działalności (28 osób), b) doradztwo obejmuje: analizę planowanego przedsięwzięcia, ocenę ryzyka, pomoc w przygotowaniu wniosku o pożyczkę, wyjaśnianie uczestnikom aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w rozliczeniu pożyczki, współpraca z ekspertami zatrudnionymi w projekcie, c) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu Dodaj pieniądze do pomysłu: miesięczna karta czasu pracy, karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych, wydruki z poczty elektronicznej. 2) Forma przeprowadzenia zadania: spotkania indywidualne (realizowane w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Uczestników Projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych), rozmowy telefoniczne, kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa powinna być udokumentowana w formie karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych i wydruków z poczty elektronicznej. 3) Liczba trenerów biznesowych uczestniczących w realizacji zadania: 1 osoba. 4) Miejsce realizacji zadania : Gorzów Wlkp. i subregion gorzowski obejmujący teren dawnego woj. gorzowskiego. Usługa będzie realizowana po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kandydatem terminu spotkania oraz w trakcie dyżurów stacjonarnych. Spotkania z trenerami biznesowymi odbywać się będą w biurze projektu w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1. W wyjątkowych wypadkach usługa doradcza może zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania uczestnika projektu - dotyczy sytuacji, gdy: a) uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, b) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi. W powyższych sytuacjach wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania uczestnika. Koszty przejazdów związanych z realizacją usług pokrywa Wykonawca. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 6b do SIWZ. 5) Czas realizacji 1 usługi doradczej (w przeliczeniu na 1 osobę): 1 godzina zegarowa. 6) Zakres zadania: łączny wymiar usług doradztwa biznesowego dla zadania III wynosi 484 godziny. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany liczby godzin w zależności od wyników naboru uczestników projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługi doradztwa biznesowego dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu - subregion zielonogórski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania: a) świadczenie usług doradztwa biznesowego na rzecz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą (38 osób) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia działalności (28 osób), b) doradztwo obejmuje: analizę planowanego przedsięwzięcia, ocenę ryzyka, pomoc w przygotowaniu wniosku o pożyczkę, wyjaśnianie uczestnikom aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w rozliczeniu pożyczki, współpraca z ekspertami zatrudnionymi w projekcie, c) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu Dodaj pieniądze do pomysłu: miesięczna karta czasu pracy, karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych, wydruki z poczty elektronicznej. 2) Forma przeprowadzenia zadania: spotkania indywidualne (realizowane w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Uczestników Projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych), rozmowy telefoniczne, kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa powinna być udokumentowana w formie karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych i wydruków z poczty elektronicznej. 3) Liczba trenerów biznesowych uczestniczących w realizacji zadania: 1 osoba. 4) Miejsce realizacji zadania : Zielona Góra i subregion zielonogórski obejmujący teren dawnego woj. zielonogórskiego. Usługa będzie realizowana po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kandydatem terminu spotkania oraz w trakcie dyżurów stacjonarnych. Spotkania z trenerami biznesowymi odbywać się będą w biurze projektu w Zielonej Górze ul. Chopina 14. W wyjątkowych wypadkach usługa doradcza może zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania uczestnika projektu - dotyczy sytuacji, gdy: a) uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, b) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi. W powyższych sytuacjach wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania uczestnika. Koszty przejazdów związanych z realizacją usług pokrywa Wykonawca. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 6b do SIWZ. 5) Czas realizacji 1 usługi doradczej (w przeliczeniu na 1 osobę): 1 godzina zegarowa. 6) Zakres zadania: łączny wymiar usług doradztwa biznesowego dla zadania IV wynosi 488 godzin. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany liczby godzin w zależności od wyników naboru uczestników projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługi doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu - ekspert zewnętrzny z zakresu prawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania: a) świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w obszarze prawa gospodarczego na rzecz osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (56 osób) w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia/ rozpoczęcia działalności, b) opracowanie prezentacji multimedialnej i realizacja usług szkoleniowych w obszarze prawa gospodarczego na rzecz uczestników projektu, c) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu Dodaj pieniądze do pomysłu: miesięczna karta czasu pracy, karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych, wydruki z poczty elektronicznej. 2) Forma przeprowadzenia zadania (dot. doradztwa): spotkania indywidualne (realizowane w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Uczestników Projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych), rozmowy telefoniczne, kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa powinna być udokumentowana w formie karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych i wydruków z poczty elektronicznej. 3) Miejsce realizacji zadania: spotkania odbywać się będą w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie uczestników projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych, w miejscu wskazanym przez eksperta zewnętrznego, przy czym Zamawiający zapewnia możliwość realizacji spotkań w biurach projektu (Gorzów Wlkp.: ul. Kazimierza Wielkiego 1, Zielona Góra - ul. Chopina 14). W wyjątkowych wypadkach usługa doradcza może zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania uczestnika projektu - dotyczy sytuacji, gdy: a) uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, b) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi. W powyższych sytuacjach wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania uczestnika. Koszty przejazdów związanych z realizacją usług pokrywa Wykonawca. Usługi szkoleniowe będą realizowane w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, Wykonawca zrealizuje maksymalnie 3 usługi szkoleniowe. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną oraz zrealizuje 4-godzinny (4 godziny lekcyjne) blok szkoleniowy w danym obszarze tematycznym. Organizatorem szkolenia będzie Zamawiający. Koszty przejazdów związanych z realizacją usługi szkoleniowej pokrywa Wykonawca. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 6c do SIWZ. 4) Liczba ekspertów uczestniczących w realizacji zadania: 1 osoba. 5) Czas realizacji 1 usługi doradczej a) 1 godzina zegarowa w przeliczeniu na 1 osobę (w przypadku doradztwa), b) 1 godzina lekcyjna (45 minut) w przypadku usługi szkoleniowej. 6) Zakres zadania: łączny wymiar usług doradztwa specjalistycznego dla zadania V wynosi 234 godziny. 8) Dopuszcza się możliwość zmiany liczby godzin w zależności od wyników naboru uczestników projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Usługi doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu - ekspert zewnętrzny z zakresu kadry i księgowość..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania: a) świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w obszarze kadr i księgowości na rzecz osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (56 osób) - w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia/rozpoczęcia działalności, b) opracowanie prezentacji multimedialnej i realizacja usług szkoleniowych w obszarze kadr i księgowości na rzecz uczestników projektu, c) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu Dodaj pieniądze do pomysłu: miesięczna karta czasu pracy, karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych, wydruki z poczty elektronicznej. 2) Forma przeprowadzenia zadania (dot. doradztwa): spotkania indywidualne (realizowane w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Uczestników Projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych), rozmowy telefoniczne, kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa powinna być udokumentowana w formie karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych i wydruków z poczty elektronicznej. 3) Miejsce realizacji zadania: spotkania odbywać się będą w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie uczestników projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych, w miejscu wskazanym przez eksperta zewnętrznego, przy czym Zamawiający zapewnia możliwość realizacji spotkań w biurach projektu (Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1, Zielona Góra - ul. Chopina 14). W wyjątkowych wypadkach usługa doradcza może zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania uczestnika projektu - dotyczy sytuacji, gdy: a) uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, b) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi. W powyższych sytuacjach wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania uczestnika. Koszty przejazdów związanych z realizacją usług pokrywa Wykonawca. Usługi szkoleniowe będą realizowane w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, Wykonawca zrealizuje maksymalnie 3 usługi szkoleniowe. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną oraz zrealizuje 4-godzinny (4 godziny lekcyjne) blok szkoleniowy w danym obszarze tematycznym. Organizatorem szkolenia będzie Zamawiający. Koszty przejazdów związanych z realizacją usługi szkoleniowej pokrywa Wykonawca. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 6d do SIWZ. 4) Liczba ekspertów uczestniczących w realizacji zadania: 1 osoba. 5) Czas realizacji 1 usługi doradczej a) 1 godzina zegarowa w przeliczeniu na 1 osobę (w przypadku doradztwa), b) 1 godzina lekcyjna (45 minut) w przypadku usługi szkoleniowej. 6) Zakres zadania: łączny wymiar usług doradztwa specjalistycznego dla zadania VI wynosi 235 godzin. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany liczby godzin w zależności od wyników naboru uczestników projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Usługi doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu Dodaj pieniądze do pomysłu - ekspert zewnętrzny z zakresu marketingu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres zadania: a) świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w obszarze promocji i reklamy na rzecz osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (56 osób) - w okresie pierwszych 12 miesięcy od podjęcia/rozpoczęcia działalności, b) opracowanie prezentacji multimedialnej i realizacja usług szkoleniowych w obszarze promocji i reklamy na rzecz uczestników projektu, c) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu Dodaj pieniądze do pomysłu: miesięczna karta czasu pracy, karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych, wydruki z poczty elektronicznej. 2) Forma przeprowadzenia zadania (dot. doradztwa): spotkania indywidualne (realizowane w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Uczestników Projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych), rozmowy telefoniczne, kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa powinna być udokumentowana w formie karty doradztwa, notatki z rozmów telefonicznych i wydruków z poczty elektronicznej. 3) Miejsce realizacji zadania: spotkania odbywać się będą w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie uczestników projektu oraz w formie dyżurów stacjonarnych, w miejscu wskazanym przez eksperta zewnętrznego, przy czym Zamawiający zapewnia możliwość realizacji spotkań w biurach projektu (Gorzów Wlkp.: ul. Kazimierza Wielkiego 1, Zielona Góra - ul. Chopina 14). W wyjątkowych wypadkach usługa doradcza może zostać zrealizowana w miejscu zamieszkania uczestnika projektu - dotyczy sytuacji, gdy: a) uczestnik projektu jest osobą niepełnosprawną, mającą ograniczone możliwości swobodnego przemieszczania się, b) uczestnik projektu jest osobą sprawującą opiekę nad osobami zależnymi. W powyższych sytuacjach wykonawca będzie zobowiązany samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania uczestnika. Koszty przejazdów związanych z realizacją usług pokrywa Wykonawca. Usługi szkoleniowe będą realizowane w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, Wykonawca zrealizuje maksymalnie 3 usługi szkoleniowe. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną oraz zrealizuje 4-godzinny (4 godziny lekcyjne) blok szkoleniowy w danym obszarze tematycznym. Organizatorem szkolenia będzie Zamawiający. Koszty przejazdów związanych z realizacją usługi szkoleniowej pokrywa Wykonawca. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 6e do SIWZ. 4) Liczba ekspertów uczestniczących w realizacji zadania: 1 osoba. 5) Czas realizacji 1 usługi doradczej c) 1 godzina zegarowa w przeliczeniu na 1 osobę (w przypadku doradztwa), d) 1 godzina lekcyjna (45 minut) w przypadku usługi szkoleniowej. 6) Zakres zadania: łączny wymiar usług doradztwa specjalistycznego dla zadania VII wynosi 235 godzin. 7) Dopuszcza się możliwość zmiany liczby godzin w zależności od wyników naboru uczestników projektu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.00.00.00-4, 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej