Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

  • Strona główna
  • Rejestr zmian
  • Mapa serwisu
  • Szukaj
  • Kontakt
drukuj

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty, nr sprawy: ARR/RIF/KZ/KSz/101/2013

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na Usługi doradztwa zawodowego dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” – subregion zielonogórski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm., dale Pzp), zawiadamiamy, że zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, którą okazała się:

oferta nr 3 złożona przez Panią Małgorzatę Kasperczak-Jeziorak  al. Wojska Polskiego 62/9,65-762 Zielona Góra,  z  ceną ofertową  3000 zł (trzy tysiące złotych 00/100) brutto.

Oferta ta zdobyła 100 pkt wg przyjętego  kryterium oceny ofert (cena ofertowa).

Streszczenie pozostałych ważnych ofert złożonych w przetargu:

oferta nr 2 złożona przez Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski ul. B. Prusa 11,

67-300 Szprotawa z ceną 4500,00 zł brutto. Oferta ta zdobyła 67 pkt wg przyjętego kryterium oceny ofert (cena ofertowa).

Złożone oferty spełniały wszystkie wymogi SIWZ.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp  z postępowania został wykluczony wykonawca:

Małgorzata Fundowicz  Pracownia Doradztwa ul. Naramowicka 217a/57, 61-611 Poznań (oferta nr 1).

Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie złożyła  w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, to jest  referencji należytego wykonania usług wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ i oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, jak również nie udzieliła  wyjaśnień dot. treści złożonej oferty.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia, że podpisanie oferty z wybranym wykonawcą nastąpi w dniu 31 lipca 2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego w Zielonej Górze ul. Sulechowska 1  (biuro zarządu).