Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

  • Strona główna
  • Rejestr zmian
  • Mapa serwisu
  • Szukaj
  • Kontakt
drukuj

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty, nr sprawy: ARR/RIF/KZ/KSz/94/2013

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na Usługi doradztwa dla uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm., dale Pzp), zawiadamiam, że zamawiający w niniejszym postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszych  ofert w ramach poszczególnych zadań:

Zadanie I. Usługi doradztwa zawodowego dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” – subregion gorzowski:

oferta nr 1 złożona  przez Panią Lucynę Szołno zam. Ulim ul. Sielska 9, 66-446 Deszczno z ceną  4500,00 zł (100 pkt)

Zadanie III. Usługi doradztwa biznesowego  dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” – subregion gorzowski:

oferta nr 3 złożona przez Panią Renatę Szwajkowską zam. ul. Dolna 12, 66-400 Gorzów Wlkp. z ceną 38.720,00 zł (100 pkt).

Na zadanie nr III złożona została  również  oferta nr 4 przez  CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska-Szczepańska ul. Piłsudskiego 30a/206, 89-620 Chojnice z ceną 43.076,00 zł, która otrzymała 89,9 pkt  wg kryterium cena ofertowa.

Zadanie IV. Usługi doradztwa biznesowego  dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” – subregion zielonogórski:

oferta nr 7 złożona przez Panią Ewę Czerniak zam. ul. Budziszyńska 22/13, 65-945 Zielona Góra z ceną 39.040,00 zł (100 pkt).

Zadanie V. Usługi doradztwa specjalistycznego  dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” -  ekspert zewnętrzny z zakresu  prawa:

oferta nr 6 złożona przez Pana Waldemara Pakulskiego  zam. ul. Morelowa 24/24, 65-434 Zielona Góra z ceną 21.060,00 zł (100 pkt).

Zadanie VI. Usługi doradztwa specjalistycznego  dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” -  ekspert zewnętrzny z zakresu  kadry i  księgowość:

oferta nr 5 złożona przez Panią Katarzynę Kornowicz zam. ul. Cisowa 26B/26, 65-960 Zielona Góra z ceną 21.150 zł (100 pkt).

Zadanie VII. Usługi doradztwa specjalistycznego  dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” -  ekspert zewnętrzny z zakresu  marketingu:

oferta nr 8 złożona przez Panią Renatę Wcisło zam. Bożnów 30a, 68-100 Żagań z ceną 18.800 zł (100 pkt)

Złożone oferty spełniały wszystkie wymogi SIWZ

Postępowanie w zakresie zadania II - Usługi doradztwa zawodowego dla  uczestników projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”  subregion zielonogórski -  zostało unieważnione

z uwagi na to, że na w/w zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp

z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

1) TAX DEAL Beata Kuśmierek z siedzibą ul. Spółdzielców 18A/1, 72-006 Mierzyn (oferta nr 2). Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie złożył oświadczenia

w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2d Pzp,

2) DIVITAE ADVISORY S.C. z siedzibą ul. Michejdy 18, 43-400 Cieszyn (oferta nr 9). Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie złożył referencji należytego wykonania usług, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej kopii umowy spółki lub pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postepowaniu oraz oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2d Pzp.

Podpisanie ofert z wybranymi wykonawcami nastąpi w dniu 31 lipca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Zielonej Górze ul. Sulechowska 1  (biuro zarządu).